Direct contact met De Witte Raaf:

0341-552402

 

Merken

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ”DE WITTE RAAF”,
gevestigd te (3853 DR) Ermelo, Harderwijkerweg 141-A

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn op alle door ons afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Wanneer in een overeenkomst door ons van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en door ons schriftelijk is bevestigd, terwijl alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd hun geldigheid behouden.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle door ons gesloten overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten en zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen en vorderingen voortkomende uit of verband houdende met de door ons afgesloten overeenkomsten, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging tenzij wij er de voorkeur aan geven onze wederpartij aan te spreken voor de bevoegde rechter van de plaats van haar vestiging. Het bepaalde in voorgaande volzin geldt niet indien de kantonrechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten

 1. Onze offertes en aanbiedingen zijn voor ons vrijblijvend ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Zij moeten steeds als een geheel worden beschouwd.
 2. Indien na drie maanden na het verstrijken van een offerte de opdracht aan ons is uitgebleven kunnen alle kosten welke direct of indirect uit de offerte zijn voortgevloeid door ons in rekening worden gebracht.
 3. Alle overeenkomsten of wijzigingen van overeenkomsten binden ons eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 4. Elke overeenkomst bevat de opschortende danwel ontbindende voorwaarde, dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer/opdrachtgever zal blijken, hetgeen uitsluitend te onzer beoordeling staat.
 5. Wanneer een rechtspersoon een overeenkomst met ons sluit, wordt degene die voor deze rechtspersoon is opgetreden geacht zich als hoofdelijk aansprakelijk debiteur mede tegenover ons te hebben verbonden.
 6. Overschrijding van de levertijd of van de tijd waarbinnen wij onze prestaties hebben toegezegd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 4: Auteursrecht en reproductierecht

 1. Het auteursrecht van door ons ontworpen reclameteksten c.q. tot stand gebrachte schetsen, werktekeningen, litho’s, foto’s, modellen, etc. blijft bij ons berusten, ook wanneer onze afnemer een order, welke hierop gebaseerd is, heeft geplaatst en deze aan hem gefactureerd is.
 2. Potentiële afnemers, afnemers en ex-afnemers zijn niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe verkregen te hebben van ons, gebruik te maken danwel gebruik te doen maken van of te vermenigvuldigen en te reproduceren de door ons ontworpen reclameteksten, schetsen, werktekeningen, litho’s, modellen, etc. voor een ander doel dan door hen aan ons is opgegeven, op verbeurte van een boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) aan ons per incidentele overtreding, onverminderd het bepaalde in de auteurswet. Elke afzonderlijke overtreding of hiermee verband houdende reclameactiviteit door of namens onze potentiële afnemers, afnemers en ex-afnemers bedreven wordt als een incidentele overtreding in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 5: Ontbinding

 1. Wij hebben het recht om in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de aangegane overeenkomst verhinderen, zonder meer af te zien van de gehele of gedeeltelijke nakoming van de door ons aangegane verplichtingen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim zodra hij enige verplichting, die hij uit hoofde van enige overeenkomst welke deze dan ook moge zijn en onverschillig onder welke voorwaarden deze is afgesloten, tegenover ons niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, waaronder begrepen annulering zijnerzijds, tenzij deze annulering met onze toestemming geschiedt. Wij hebben onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld alsdan, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van onze opdrachtgever en zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de bevoegdheid af te zien van de door ons aangegane verplichtingen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 6: Zekerheidsstelling

 1. Wij zijn gerechtigd om indien de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft of bij ons ernstige twijfel rijst ten aanzien van zijn solvabiliteit verdere prestaties onzerzijds op te schorten totdat de opdrachtgever een eventuele achterstand in de nakoming van zijn verplichtingen heeft aangezuiverd en een door ons te bepalen zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de verder voor hem, uit de tussen hem en ons lopende overeenkomsten, voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 7: Risico en reclames

 1. Het risico van vergissen en/of onjuiste plaatsingen van advertenties welke niet schriftelijk aan ons zijn opgegeven is geheel voor de opdrachtgever.
 2. Schriftelijk aan ons doorgegeven advertenties alsmede plaatsingsdata worden als zodanig behandeld en doorgestuurd naar de desbetreffende krant. Het risico van vergissingen en/of onjuiste plaatsingen is hierna dan ook voor de opdrachtgever en de hieruit voor deze voortvloeiende schade is niet te verhalen op ons.
 3. Gegevens omtrent het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur afbeeldingen, etc. door ons in offerte vermeld, zijn voor ons niet bindend doch worden door ons te goeder trouw verstrekt.
 4. Niettemin schorten reclames de betalingsverplichtingen van onze opdrachtgevers niet geheel of gedeeltelijk op en geven zij geenszins recht op aftrek of compensatie tenzij het tegendeel hiervan is overeengekomen.
 5. Aansprakelijkheid onzerzijds voor de bij onze opdrachtgever en afnemers ingediende schadeclaims door derde wegens bij onze werkzaamheden door ons eventuele begane overtredingen van de merkenwet, de octrooiwet, de wet op de handelsnaam, de wet op handelsregister, de auteurswet, zaai- zaad en plantgoedwet en andere voor onze opdrachtgevers en afnemers onverhoopt ontstane wettelijke aansprakelijkheden ten opzichte van derden, worden door ons uitgesloten. Wij hebben het recht om eventuele schadeclaims door derden op grond hiervan rechtstreeks tegen ons ingesteld te verhalen op onze opdrachtgevers en afnemers, welke laatsten ons voor deze schadeclaims dienen vrij te waren. Wij trachten echter ten zeerste het ontstaan van deze aansprakelijkheden te vermijden.
 6. 10 % meer of minder levering is toegestaan.

Artikel 8: Tijdstip van levering

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9: Prijs en betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum zonder dat beroep op schuldvergelijking mogelijk is.
 2. Eenentwintig dagen na het ogenblik waarop betaling had moeten plaatsvinden is de wederpartij een vertragingsrente aan ons verschuldigd van 3% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand dat zij met betaling in gebreke blijft. Onze wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.
 3. Onverminderd het vorenstaande is onze wederpartij aan ons verschuldigd alle kosten welke wij maken tot inning van de aan ons verschuldigde bedragen en tot verzekering van onze rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen, onverminderd onze bevoegdheden om daarenboven vergoeding te vorderen van alle schaden, kosten en interesten welke voor ons voortvloeien uit de niet- danwel de te late betaling en/of eenzijdige annulering of ontbinding van de overeenkomsten.
 4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de incasso -, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs en deurwaarders alsmede de kosten door ons gemaakt voor het aanvragen van het faillissement van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de op de buitengerechtelijke incassokosten drukkende BTW, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 100,00 zullen bedragen.
 5. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is kan hij, indien een prijsverhoging plaats vindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
 7. In geval van digitale koop dient te worden voldaan via de in de site aangegeven mogelijkheden bij gebreke waarvan er geen koop heeft plaatsgevonden.
 8. Bij orders met een waarde lager dan € 100,00 exclusief btw brengen wij € 35,00 administratie- en handelingskosten in rekening.

Artikel 10: Eigendomsovergang

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan.
 3. a. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.
  b. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder sub. E bepaalde.
  c. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
  d. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
  e. Het is opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
 4. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd door de opdrachtnemer, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

Back to top